Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie

Istnieje kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę, gdy planujemy przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie. Wśród nich są: zakres, raport przejściowy i raport ogólny. Zakres audytu będzie się różnił w zależności od rodzaju procesu, który planujesz poddać audytowi. Aby rozpocząć proces, należy sporządzić Overview i Scope.

Overview

Proces audytu wewnętrznego polega na analizie różnych aspektów firmy, takich jak procedury kontroli wewnętrznej, polityki, procedury i praktyki. Proces audytu ma na celu identyfikację kluczowych ryzyk i potencjalnych kontroli, które wymagają poprawy. Korzystając z list kontrolnych, audytor wewnętrzny może zidentyfikować wspólne ryzyka i pożądane kontrole. Gdy już zidentyfikują problemy, mogą następnie przeprowadzić testy i wynegocjować plany działania z kierownictwem. Mogą również prowadzić bazę danych pokontrolnych, w której zapisywane są wyniki audytu.

W zależności od charakteru audytu, audyt wewnętrzny będzie zawierał wiele różnych formatów raportów. Zazwyczaj raport końcowy przedstawia wyniki audytu wraz z zaleceniami dotyczącymi wprowadzenia usprawnień. Może również zawierać zalecenia dotyczące kolejnych kroków lub procesów monitorowania. Ważne jest, aby zrozumieć proces i wynik audytu wewnętrznego, ponieważ może on stanowić istotne źródło informacji dla zespołu zarządzającego.

Wiceprezes ds. audytu wewnętrznego jest odpowiedzialny za koordynację działań Działu Audytu Wewnętrznego. Oprócz przeprowadzania audytów wewnętrznych, Zespół Audytu Wewnętrznego może również wykonywać powiązane usługi zarządcze i doradcze. Wiceprezes nie jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji zarządczych, ale pełni funkcje nadzorcze. Składa również raporty Komitetowi Audytu na temat wszelkich kwestii związanych z audytem wewnętrznym lub jego wynikami.

Rolą audytorów wewnętrznych jest monitorowanie i ocena zarządzania ryzykiem w organizacji. Obejmuje ona przegląd skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem finansowym oraz ładu korporacyjnego. Audytorzy wewnętrzni komunikują się również z kierownictwem wyższego szczebla, identyfikując obszary wymagające poprawy i pomagając im we wdrażaniu zmian. Funkcja audytu wewnętrznego jest integralną częścią zarządzania organizacją na najwyższym szczeblu.

Pierwszym krokiem w audycie wewnętrznym jest określenie zakresu i celu audytu. Bez jasno określonych celów proces audytu może zboczyć z drogi i objąć dodatkowe procesy i zagadnienia, które nie były pierwotnie celem. Jasny zakres pomaga audytorom wewnętrznym sprawnie prowadzić pracę i łatwo podejmować decyzje. Przygotowują oni również plan audytu i przekazują go kierownictwu.

Istnieje wiele rodzajów audytów wewnętrznych. Mogą one skupiać się na określonym obszarze organizacji lub obejmować całą firmę. Celem audytów wewnętrznych jest zidentyfikowanie ryzyk wewnętrznych, które mogą pojawić się w firmie i naprawienie ich, zanim spowodują szkody dla organizacji. Ponadto, audyty wewnętrzne mogą również ujawnić obszary, w których można poprawić wydajność firmy lub zaoszczędzić pieniądze.

Zakres

Zakres audytu wewnętrznego jest szeroki i może obejmować ład, zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę zarządczą nad działalnością. Obejmuje również badanie sprawozdawczości finansowej firmy oraz stopnia jej zgodności z prawem i przepisami. Przygląda się również wiarygodności i integralności informacji oraz skuteczności metod stosowanych w celu identyfikacji i przeciwdziałania ryzyku.

Najczęstszym scenariuszem dla audytu operacyjnego jest sytuacja, gdy kluczowy personel opuszcza firmę lub nowy zarząd przejmuje jednostkę. W ramach tego audytu dokonany zostanie przegląd obecnego personelu, procesów i wartości, aby zapewnić, że firma spełnia swoje cele i misję. Innym przykładem jest audyt budowlany mający na celu zapewnienie, że wszystkie prace są wykonywane zgodnie z warunkami umowy.

Zakres audytu wewnętrznego różni się w zależności od organizacji. Niektóre audyty są ukierunkowane i mniejsze, podczas gdy inne są bardziej kompleksowe i obejmują szerszy zakres w czasie. Audyt wewnętrzny będzie dostarczał kierownictwu częste aktualizacje i może być prekursorem audytu zewnętrznego. Ważne jest zrozumienie zakresu audytu wewnętrznego, ponieważ może on poinformować kierownictwo o słabościach i umożliwić ich naprawę.

Audytorzy wewnętrzni muszą znać cele organizacji i branżę, a także muszą analizować działania firmy, aby zidentyfikować wszelkie problemy. Będą również identyfikować ryzyko występujące w firmie i zalecać środki mające na celu zmniejszenie tego ryzyka. Celem audytu wewnętrznego jest pociąganie organizacji do odpowiedzialności za jej działania, niezależnie od tego, czy są one dobre, czy złe.

Audyt wewnętrzny może poprawić skuteczność kontroli wewnętrznej firmy i zapewnić, że jest ona zgodna z prawem i przepisami. Może również motywować pracowników do przestrzegania polityki i praktyk firmy. Audyt wewnętrzny może również zapewnić pewien stopień zarządzania ryzykiem i chronić firmę przed oszustwami i marnotrawstwem. Może również oferować sugestie dotyczące usprawnień i może dotyczyć systemów informatycznych lub zarządzania łańcuchem dostaw.

Zarząd ma kilka obowiązków, w tym zatwierdzanie karty audytu wewnętrznego, budżetu i planu zasobów. Zatwierdza również powołanie szefa audytu, jego wynagrodzenie i inne obowiązki. Zarząd może również przeprowadzać odpowiednie zapytania z kierownictwem i szefem audytu.

Wymagania dotyczące sprawozdawczości

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w firmie wiąże się z przestrzeganiem określonych procedur. Procedury te obejmują stworzenie planu audytu, przeprowadzenie rozmów z kluczowym personelem zarządzającym, przegląd odpowiednich dokumentów i artefaktów, testowanie kontroli oraz raportowanie ustaleń. Raporty są następnie przekazywane kierownictwu. Mogą one pomóc firmie w ulepszeniu jej polityk i procedur, a nawet mogą pomóc zarządowi w monitorowaniu firmy.

Audytor wewnętrzny musi posiadać profesjonalne doświadczenie i wykształcenie, aby wykonywać tę pracę. Ponadto, powinien być bezstronny i niezależny od polityki wewnętrznej. W związku z tym powinien być regularnie kontrolowany przez komisję rewizyjną, radę nadzorczą i właściciela-menedżera. Musi również regularnie przedstawiać tym organom swoje ustalenia.

Głównym przedmiotem zainteresowania audytu wewnętrznego jest wydajność. Firma prawdopodobnie posiada metryki i cele wydajności, które są powiązane z zachętami. Audytor wewnętrzny sprawdza, czy firma realizuje cele, nawet jeśli nie są one łatwo wymierne. Może również analizować wzorce wydatków, aby zrozumieć, jak te cele są realizowane.

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego zazwyczaj przedstawia cele audytu, zastosowane procedury oraz ustalenia. Raport wyszczególnia również wyniki audytu, w tym wnioski i zalecenia. Dokumenty robocze dokumentują przeprowadzone procedury i ustalenia oraz wspierają raport z audytu. Należy pamiętać, że raporty z audytu wewnętrznego mogą nie być istotne dla badania sprawozdania finansowego.

W zależności od zakresu i złożoności audytu wewnętrznego wymogi dotyczące sprawozdawczości mogą ulec zmianie. Mogą one obejmować raport formalny, raport wstępny oraz raport okresowy typu memo. Raporty okresowe zazwyczaj obejmują istotne i wrażliwe wyniki. Raporty te są podobne do śródrocznych sprawozdań finansowych. Przekazują one tylko część informacji, których firma potrzebuje do podejmowania decyzji.

Audyty wewnętrzne muszą być częścią ogólnego procesu sprawozdawczości zarządczej. Muszą one również zawierać szczegóły dotyczące skuteczności środków kontroli wewnętrznej spółki. Dobry audyt wewnętrzny ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że firma realizuje swoje cele. Ważne jest, aby rada dyrektorów i kierownictwo wiedziały, co dzieje się za kulisami.

Wymogi sprawozdawcze dotyczące audytu wewnętrznego w – Celem audytu wewnętrznego jest zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami, zapewnienie dokładnej sprawozdawczości finansowej oraz utrzymanie dokładności danych. Ponadto, audyty wewnętrzne są często potrzebne do zidentyfikowania problemów, zanim będą mogły je zidentyfikować audyty zewnętrzne. Audyty wewnętrzne są często organizowane według rodzaju, w tym audyty zgodności, środowiskowe i informatyczne.

Raport okresowy

Aby przeprowadzić audyt wewnętrzny, należy najpierw określić, na czym polega problem i dlaczego należy go rozwiązać. Celem audytu wewnętrznego jest identyfikacja słabości i wzmocnienie kontroli wewnętrznej. Ogólnie rzecz biorąc, raport z audytu wewnętrznego będzie zawierał opis zastosowanej procedury i ustaleń. Będzie również zawierać zalecenia dotyczące poprawy sytuacji.

Audyt okresowy jest zwykle przeprowadzany pomiędzy dwoma okresami. Ten rodzaj audytu jest ważny, ponieważ pozwala na wczesne wykrycie oszustw i nieefektywności w organizacji. Jest to również dobry sposób na określenie wartości księgowej firmy. Ponadto, audyt okresowy może poprawić efektywność pracowników. Przedsiębiorstwo, które regularnie przeprowadza audyt wewnętrzny, jest uważane za bardziej godne zaufania.

Podczas gdy formalny raport jest produktem końcowym audytu wewnętrznego, może powstać również raport przejściowy w formie notatki lub wstępnego raportu. Raport przejściowy zawiera zazwyczaj ważne i wrażliwe wyniki, które zdaniem audytorów powinny zostać rozpatrzone. Raport okresowy jest podobny do śródrocznego sprawozdania finansowego, ponieważ przekazuje tylko część wyników audytu.

Badanie okresowe obejmuje dłuższy okres niż badanie końcowe. Ten rodzaj audytu ma na celu zakończenie zadań audytowych przed czwartym kwartałem lub końcem roku obrotowego. Ma on również na celu przyspieszenie zakończenia audytu końcowego. Jeśli więc planujesz przeprowadzenie audytu przejściowego, musisz upewnić się, że czas jego przeprowadzenia jest odpowiedni. Jeśli planujesz przeprowadzić audyt okresowy, powinieneś upewnić się, że zespół przestrzega procedur i polityk nakreślonych w karcie audytu wewnętrznego firmy. Należy również pamiętać o pojawiających się problemach i trendach.

Audyt okresowy jest wartościowym procesem, który może pomóc w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów w organizacji. Jest on niezbędny, aby zapewnić, że Twoja organizacja działa sprawnie i realizuje swoje cele.

Zobacz także:

Exit mobile version