Przepisy OSHA i wymagania dla pracodawców

Avatar
Przepisy OSHA i wymagania dla pracodawców

OSHA jest organem regulacyjnym, który wymaga od pracodawców zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy dla swoich pracowników. Organizacja ta ustala standardy bezpieczeństwa dla wielu branż i zaleca pracodawcom organizowanie spotkań dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto OSHA zaleca pracodawcom wdrożenie programu konsultacji na miejscu, aby pomóc im w opracowaniu programów bezpieczeństwa.

Prezentujemy Państwu artykuł stworzony w harmonijnej współpracy z magazynmojafirma.pl

OSHA wymaga od pracodawców zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, w tym wszystkich narzędzi i sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego szkolenia i nadzoru. Ponadto muszą zapewnić pracownikom informacje o rozpoznanych zagrożeniach i przestrzegać wszystkich standardów OSH Act. OSHA wymaga również od pracodawców umieszczenia bezpłatnego plakatu opisującego ich prawa i obowiązki wynikające z ustawy. Plakat musi również wyjaśniać zagrożenia związane z powszechnymi chemikaliami i zagrożeniami w miejscu pracy oraz zapewniać pracownikom szkolenie w zakresie bezpieczeństwa.

Oprócz federalnej OSHA, wiele stanów ma swoje własne prawa dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zrozumienie wymagań i określenie, czy do Twojej firmy ma zastosowanie prawo stanowe czy federalne, pomoże Ci przestrzegać prawa. W odpowiedzi na niedawną pandemię koronawirusów, OSHA wydała zaktualizowane wytyczne dla pracodawców. Na przykład, jeśli pracownicy mają potwierdzone przypadki COVID-19, należy zarejestrować te przypadki na formularzu OSHA 300.

OSHA ma przepisy, które obejmują wiele branż i rodzajów pracodawców. Przepisy te są złożone, ale generalnie opierają się na najlepszych praktykach i zdrowym rozsądku. Przepisy te mają na celu ochronę pracowników przed wypadkami i chorobami. Poprzez dostarczanie właściwych informacji, pracodawcy mogą chronić swoich pracowników.

OSHA posiada również program ochrony przed demaskatorami, który chroni pracowników zgłaszających zagrożenia. Program ochrony sygnalistów pomaga chronić pracowników przed odwetem za zgłaszanie agencji naruszeń bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje on również pracownikom prawo do złożenia skargi do OSHA i zażądania inspekcji bezpieczeństwa.

Pracodawcy, którzy stosują w swoich firmach środki chemiczne, muszą edukować pracowników o zagrożeniach z nimi związanych oraz zapewnić odpowiednie szkolenia i badania lekarskie pracownikom narażonym na kontakt z chemikaliami. Ponadto pracodawcy muszą umieścić w miejscu pracy plakat wyjaśniający, jakie są ich prawa i obowiązki wynikające z ustawy OSH Act.

Przepisy OSHA mają zastosowanie do niektórych branż

Oprócz ustalania standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy, OSHA zapewnia wytyczne dotyczące poprawy zapisów dotyczących bezpieczeństwa. Standardy te obejmują współpracę z pracownikami w celu zmniejszenia ryzyka i urazów w miejscu pracy. Organizacja zapewnia pomoc przedsiębiorstwom i stara się zapewnić, że bezpieczeństwo ich pracowników jest zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Poniżej znajduje się krótki przegląd przepisów OSHA i ich zastosowanie w niektórych branżach.

Standardy OSHA są ogólnie podzielone na cztery główne kategorie. Normy dotyczące przemysłu ogólnego znajdują się w 29 CFR 1910; normy dotyczące budownictwa znajdują się w 29 CFR 1926; normy dotyczące żeglugi morskiej znajdują się w 29 CFR 1915-19; a normy dotyczące rolnictwa znajdują się w 29 CFR 1928. Niektóre normy odnoszą się tylko do określonych branż, podczas gdy inne dotyczą wielu różnych rodzajów pracy. Na przykład istnieją wymagania dotyczące środków ochrony osobistej, komunikacji w zakresie zagrożeń oraz dostępu do dokumentacji medycznej.

Przepisy wymagają również, aby pracodawcy zatrudniający więcej niż dziesięciu pracowników prowadzili rejestry wszystkich urazów i chorób związanych z pracą. Rejestry te muszą być prowadzone przy użyciu określonych formularzy OSHA. Należą do nich formularze OSHA 101 i 200. Prowadzenie tych zapisów pomoże OSHA określić, w jaki sposób regulować Twoją firmę.

OSHA kontroluje miejsca pracy, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i przestrzeganie standardów. Gdy zostaną wykryte naruszenia, OSHA wydaje nakaz. W ten sposób pracodawcy muszą być świadomi swoich obowiązków i ich przestrzegać. Celem OSHA jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym i poważnym obrażeniom w miejscu pracy.

Przepisy OSHA dotyczą pewnych branż i różnią się od innych. Małe firmy muszą przestrzegać tych przepisów, które mają na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Wdrożenie tych przepisów pozwoli Twojej firmie zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie zapobiegnie urazom i chorobom w miejscu pracy. Organizacja oferuje również bezpłatne usługi konsultacyjne, aby pomóc małym firmom zrozumieć powszechne zagrożenia i jak przestrzegać przepisów.

OSHA zaleca, aby pracodawcy organizowali spotkania dotyczące bezpieczeństwa

Zgodnie z przepisami OSHA, pracodawcy muszą organizować spotkania dotyczące bezpieczeństwa w czasie pracy, a wszyscy pracownicy powinni być na nich obecni. Spotkanie musi zawierać informacje o wypadkach, które miały miejsce od ostatniego spotkania. Pracodawca powinien poinformować pracowników o szczegółach i zalecić działania zapobiegające wypadkom w przyszłości. Spotkania powinny odbywać się tak często, jak to konieczne. W spotkaniach powinien uczestniczyć również przedstawiciel każdego działu, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi najnowszych kwestii związanych z bezpieczeństwem.

OSHA wymaga również od pracodawców prowadzenia corocznego pisemnego rejestru urazów i chorób w miejscu pracy. Jeśli firma uczestniczy w projekcie z udziałem wielu pracodawców, podwykonawcy mogą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa organizowanych przez głównego wykonawcę i prowadzić z nich protokoły. Nawet jeśli spotkania nie są zaplanowane przez OSHA, należy je organizować tak często, jak to konieczne, aby omówić incydenty. OSHA zezwala również pracodawcom na tworzenie komitetu bezpieczeństwa i może zatwierdzić spotkanie, jeśli spełnia ono intencje przepisów.

Niezależnie od tego, czy pracodawca zatrudnia pracowników w miejscach kontrolowanych czy niekontrolowanych, ważne jest stworzenie planu awaryjnego i posiadanie procedury na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej. Plan ten powinien zawierać informacje kontaktowe w sytuacjach awaryjnych oraz proces wycofywania pracowników. OSHA zauważa również, że plan może zawierać dodatkowe zasady, w tym te wymagane do przestrzegania przepisów i norm dotyczących zdrowia publicznego.

Jeśli zakład pracy zatrudnia więcej niż 20 pracowników, powinien ustanowić komitet bezpieczeństwa. Komitet bezpieczeństwa powinien mieć przewodniczącego i dwóch członków. Wśród członków powinna być równa liczba członków wybranych przez pracowników i pracodawcę. Komitet bezpieczeństwa powinien również oceniać wszystkie dochodzenia w sprawie wypadków i zalecać działania mające na celu zapobieganie przyszłym incydentom. Protokoły z tych spotkań muszą być udostępniane pracownikom.

Program konsultacji OSHA na miejscu

Program konsultacji na miejscu (OSCP) to bezpłatna usługa oferowana przez OSHA. Jest on całkowicie poufny i nie skutkuje grzywnami ani karami. Konsultanci wykorzystują swoją wiedzę, aby pomóc pracodawcom w zidentyfikowaniu i skorygowaniu poważnych zagrożeń w miejscu pracy. Program może pomóc Ci uniknąć kar OSHA poprzez edukację pracowników i upewnienie się, że Twoje miejsce pracy jest bezpieczne.

W ramach programu Sekcja Konsultacyjna OSHA pomaga pracodawcom w przestrzeganiu federalnych standardów OSHA. Konsultanci wchodzący w skład programu to wysoko wykwalifikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy współpracują z pracodawcami w celu określenia zagrożeń i stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Podczas konsultacji pracodawcy otrzymują bezpłatne oceny na miejscu, aby zidentyfikować zagrożenia i stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

Konsultanci nie mogą wydawać nakazów, ale mogą dostarczyć pisemne raporty opisujące wszelkie zagrożenia, które znaleźli w Twoim miejscu pracy. Przedstawią również harmonogram działań mających na celu usunięcie wszelkich poważnych zagrożeń. Te ramy czasowe są kluczową częścią programu, ponieważ jeśli nie podejmiesz działań, możesz być narażony na wizytę biura wykonawczego OSHA.

Aby rozpocząć proces, OSHA wysyła konsultanta do Twojego miejsca pracy. Konsultant ocenia środowisko fizyczne i praktyki pracy, a także wszelkie istniejące programy bezpieczeństwa i higieny pracy. Następnie konsultant przedstawia swoje ustalenia na konferencji zamykającej i dokumentuje wszelkie zalecenia dotyczące poprawy sytuacji. Kiedy raport konsultanta jest kompletny, pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia zaleceń rekomendowanych przez konsultanta.

Wraz ze wzrostem liczby pracowników zatrudnionych przy budowie rurociągów, istotne jest, aby firmy wdrożyły system zarządzania bezpieczeństwem. Skuteczny program bezpieczeństwa poprawi morale i zapobiegnie urazom. Oprócz zmniejszenia kosztów odszkodowań pracowniczych, pomoże on również utrzymać silne relacje z pracownikami. Celem tego programu jest zmniejszenie liczby roszczeń o odszkodowanie dla pracowników, utraconych dni pracy i uszkodzeń drogiego sprzętu.

Wyłączenia z OSHA

OSHA posiada szeroki zakres przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Większość pracodawców jest zobowiązana do ich przestrzegania. Jednak niewielki procent pracodawców jest zwolniony z niektórych przepisów, co oznacza, że nie podlegają oni cytatom lub innym karom. Możesz kwalifikować się do pełnego lub częściowego zwolnienia, w zależności od liczby pracowników.

Mniejsze firmy, zatrudniające mniej niż 10 pracowników, są zwolnione z wielu przepisów OSHA, w tym z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji. Zwolnione są również firmy należące do pewnych branż o niskim stopniu zagrożenia. Jednakże wszystkie przedsiębiorstwa w produkcji i rolnictwie muszą prowadzić rejestry urazów i zachorowań. Istnieją również branże, które są częściowo zwolnione, ale nadal muszą spełniać wiele wymogów.

Niektóre z najczęstszych wyjątków obejmują produkty konsumenckie, chemikalia i materiały, które nie są przeznaczone do stwarzania zagrożenia dla zdrowia. Na przykład pracodawca może być zwolniony z obowiązku dostarczania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dla niektórych rodzajów produktów drewnianych, jeżeli nie są one przetwarzane. Jednak definicja tego, co stanowi przedmiot zwolnienia, jest złożona.

OSHA zaktualizowała również swoją listę branż zwolnionych z niektórych przepisów bezpieczeństwa. Poprzednia lista branż zwolnionych przez OSHA opierała się na systemie SIC, ale nowa lista opiera się na najnowszych danych Biura Statystyki Pracy dotyczących urazów i chorób. Na szczęście nowa lista zapewnia większą jasność dla pracodawców, którzy należą do tych branż.

Wyłączenia w przepisach bezpieczeństwa OSHA mają na celu pomoc małym firmom. Przedsiębiorstwa te mogą skorzystać z bezpłatnych usług konsultacyjnych OSHA i poprawić swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem. Małe przedsiębiorstwa mogą również korzystać z innych usług OSHA. Na przykład pracodawcy zatrudniający dziesięciu lub mniej pracowników mogą kwalifikować się do częściowego zwolnienia z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji. Małe firmy nie muszą prowadzić rejestrów, ale nadal muszą zgłaszać wypadki i choroby.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też